Отиди в съдържание
Фото

Извънредно Общо Събрание, 08.05.2013 г


 • Please log in to reply
5 replies to this topic

#1 БВС-ОК-София-град

БВС-ОК-София-град

  Член

 • Членове
 • PipPip
 • 24 Постове

Posted 02 April 2013 - 07:51 PM

Уважаеми колеги членове на БВС - София град,
поради избиране на Областния председател на БВС за председател на НС на БВС свиквам извънредно
Общо събрание на Областна колегия - София град на 08.05.2013 г.,в залата на ИБИР от 13.00 часа при следния дневен ред:
1.Избор на председател на ОК на БВС - София град
2.Приемане бюджет на Областна колегия - София град
3.Разни
мислете кой ще предложим и изберем за председател !
д-р Бенгюзов
зам.председател - ОС на БВС - София град#2 БВС-ОК-София-град

БВС-ОК-София-град

  Член

 • Членове
 • PipPip
 • 24 Постове

Posted 30 April 2013 - 03:24 PM

О Т Ч Е Т
ЗА ДЕЙНОСТА НА ОБЛ. СЪВЕТ НА БВС, КОЛЕГИЯ – СОФИЯ ГРАД
            ЗА ПЕРИОДА  01.04 .2013 г – 08.05.2013 г

Уважаеми колеги,
От първи април тази година, областния съвет бе поставен в ситуация след избиране на титулярния  председател на съвета за председател на НС на БВС  да продължи работа в негово отсъствие поради законова и уставна пречка за съвместяване  на две ръководни длъжности в БВС. На същото това национално общо събрание от 30 март 2013 г. присъстваха и делегатите от нашата колегия по чиито предложение бе извършена промяна на устава на БВС в частта промяна размера на  месечния членски внос и от 20 лв., стана 10 лв. месечно от първи април 2013 г.
В този кратък период Областния съвет продължи своята работа в няколко направления :
- Укрепване на организационното състояние на Областната организация
 - Оптимизиране събираемостта на членския внос
- Представяне на Обл. Съвет пред институциите – Община и БАБХ, като единствения оторизиран орган да представлява ветеринарните лекари на територията на град София.
След среща между Председателя на НС на БВС, Председателя на Националната ККПЕ и ръководството на БАБХ, на следващия ден се проведе такава, между зам.председателя на БВС –София, председателя на Обл.КППЕ и Главния секретар на БАБХ. На тази среща се договори окончателно предварителното становище, че областната колегия на БВС – София ще е инициатор, изготвяща и вносителка на наредби за : използване на рентгеновите апарати във ветеринарната медицина  и наредба за използване на наркотични и опиоидни вещества във ветеринарната медицина. По този повод бе проведено разширено заседание на областния съвет с широко участие на колеги от практиката и се взе решение за предложение пред общото ни събрание да се  създадат към областния съвет две работни групи: – По нормативните документи – със задача да извършва подготовка по изготвяне на нови или изменение на досега действащи нормативни документи във ветеринарната медицина, който да предоставя на областния съвет за реализиране и втора работна група – по организация и провеждане на обучителните семинари, със задача да изработи тематичен и хронологичен годишен план за приемане от областния съвет, който да бъде представен на националния съвет за утвърждаване. На същото заседание се взе решение да се предложи на НС в комисиите към него да имаме по един представител и това е изпълнено.
През периода бе проведена кампания за събиране на не внесен членски внос и на практика се реализира почти 100 % изпълнение, в тази връзка бе поискано от ОДБХ списъка на регистрираните ветеринарни заведения и ветеринарни лекари на територията на София град, в процес на работа е изясняване има ли практикуващи колеги без да са членове на съюза. Колегите продължаващи да не заплащат членски внос и работещи,ще бъдат представени на директора на ОДБХ съгласно закона и устава за отнемане на регистрацията им.Представянето не е извършено поради блокиране на системата на НС във връзка с приемо предаването там  и  това е оставено за реализация от новоизбрания председател на БВС – София. На база събрания и предполагаем за събиране членски внос Областния съвет разгледа проект за бюджет на колегията и при утвърждаването му от НС ще бъде предложен за гласуване на Общото събрание за правилата на управление и изпълнение от областния съвет.

По материалното  състояние на колегията, Областния съвет настоява пред НС да се извърши инвентаризация на Областна колегия – София, проведени са разговори с Председателя и  главния счетоводител на НС на БВС.
С оглед оптимизиране  разходите на колегията, бе проведена среща с наемодателя на офиса на колегията и договорено намаляване на  наемната цена от 500.00 лв. месечно,на 450.00 лв. месечно – годишна икономия от 600.00 лв. за БВС – София.
През този период по искане на Областния съвет се проведе среща със Столична Община – искането ни бе да е пряко с кмета, но по тяхно решение се проведе среща със представители на общината и НПО сформирани, като работна група по проблеми на екологията и в частност проблеми с безстопанствените кучета. На тази среща БВС декларира своето желание за взаимно партньорство и съвместна работа по проекти на общината касаещи проблемите по животновъдството като цяло, нашите представители се натъкнаха на много голяма резервираност от страна на общината по отношение на ветеринарите в София. Оказа се че там са ходили и са се представяли за наши представители  колеги и даже се е стигало до скандализиращи ситуации и от там е нанесен сериозен ущърб на името на колегията. Договорихме се, че занапред представителите на БВС ще представят своите пълномощия пред общината, че са избрани да представляват ветеринарните лекари и друг няма да бъде приеман за наш представител. Поставихме предложението на д-р Гълъбин Младенов, общината да обърне внимание на кметовете на  населени места да не допускат на паша немаркирани продуктивни животни и невъзможност да се изпълни ДПП с такива животни, общината бе стресирана от наличието на такава ситуация и изразиха благодарност и че това е пример, че можем да работим заедно. Поставихме въпроса за прекъснатия диалог по въпроса за кастрация на улични кучета и отново ни отговориха, че други са се представяли за представители на колегията. Ясно е изказано мнението на колегията, че сме обезпокоени от политиката на общината за безплатна кастрация и чипиране на домашни любимци, отговора бе, че става въпрос за кучета в дворовете на покрайнините на София, паркинги и други такива зони. Договорихме се да има взаимовръзка и диалог, при обявяване на обществени поръчки БВС да бъде информирано и при оформяне на политика от общината в областта на екологията и животните да се търси становището на БВС –София. Предложено ни бе да се вземе решение да подкрепим общината в тази й кампания – безплатна кастрация на дворни кучета, да вземем участие и ние, като организация - примерно в информационната кампания да се казва, че й ние подкрепяме тази политика на общината. Поискано бе от нас да въвеждаме в системата за индентификация на чипираните домашни кучета, същото се иска й от БАБХ.
Предлагам по-вече информация по темата да се даде в точка разни на днешното събрание от д-р Иванова и д-р Грешков, присъствали на срещата, тя като представител на НПО, д-р Грешков на колегията.
В официалната страница на БВС е създадена папка на областната колегия за качване на информация и дискусия по различни теми, такава е създадена и във форума на Виртуална клиника – Вевеце форум.
За периода са проведени две заседания на областния съвет и е взето участие в един Национален съвет, решенията от него са качени на официалната страница на БВС.
С това в най-общи линии представям пред Вас уважаеми колеги дейността на областния съвет през този период.
                                                                                       
                                                 

                                                     зам.председател БВС – София град
                                                                                           д-р Н.Бенгюзов
 #3 БВС-ОК-София-град

БВС-ОК-София-град

  Член

 • Членове
 • PipPip
 • 24 Постове

Posted 08 May 2013 - 04:05 PM

Уважаеми колеги,
днес поради липса на необходимия кворум не се проведе извънредното общо събрание.Областния съвет взе решение същото да се проведе на 16 май от 13 часа в ИБИР.
д-р Бенгюзов
зам.председател на БВС - София град#4 д-р Мишо Несторов

д-р Мишо Несторов

  Почетен Член

 • Членове
 • PipPipPip
 • 829 Постове
 • Пол:мъж

Posted 16 May 2013 - 07:12 PM

Д-р Бенгюзов,

Ако може виж пусни и тук тази проектонаредба /за специализациите и т.н./, за която говори днес!#5 БВС-ОК-София-град

БВС-ОК-София-град

  Член

 • Членове
 • PipPip
 • 24 Постове

Posted 17 May 2013 - 05:15 AM

Проект!

НАРЕДБА ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА СПЕЦИАЛНОСТ И ПРОВЕЖДАНЕ НА СЛЕДДИПЛОМНО ОБУЧЕНИЕ В ОБЛАСТТА НА ВЕТЕРИНАРНАТА МЕДИЦИНА

Издадена от Министерството на земеделието и храните
Глава първа.

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. С наредбата се определят :

(1) Условията и редът за провеждане и финансиране на курсовете за следдипломното обучението и за придобиване на специалност в областта на ветеринарната медицина.

(2) Следдипломното обучение се провежда по предложени от БАБХ и представители на съсловните организации и одобрени от министъра на земеделието и храните учебни програми за:

1. начално краткосрочно обучение на служители при започване на работа в системата на БАБХ (встъпително обучение);

2. периодично краткосрочно поддържащо нивото и повишаващо квалификацията обучение на служители и на лица извън системата на БАБХ за прилагане на изискванията на ЗВМД;

3. дългосрочно обучение за получаване на специализация в областта на ветеринарната медицина.

(3) Различните форми на следдипломно обучение на ветеринарните лекари е свързано с набиране на кредити по точкова система т.нар. „кредитни точки”, като задължително изискване за упражняване на определен вид дейности по ЗВМД и Регламент 854/ЕС/2004, свързани с подписването и издаването на официални документи от името на БАБХ

(4) Номенклатурата на специалностите в областта на ветеринарната медицина са съгласно приложение № 1.

Чл. 2. (1) Специалност в областта на ветеринарната медицина се придобива след изпълнение на учебната програма и успешно положен теоретичен и практически изпит пред държавна изпитна комисия, определена със заповед на министъра на земеделието и храните.

(2) По реда на ал. 1 се придобива и професионална квалификация за извършване на високоспециализирани или специфични дейности в определена област на ветеринарната медицина, без признаване на специалност.

Чл. 3. Министърът на земеделието и храните планира и координира дейността по провеждане на следдипломното обучението и придобиване на специалност от ветеринарно-медицинските и от неветеринарно-медицинските специалисти, работещи в областта на ветеринарната медицина, и ежегодно определя броя на местата за специализанти.

Чл. 4. (1) Към министъра на земеделието и храните се създават консултативни съвети за специализация по професионалните направления: “Ветеринарна епидемиология” (Епизоотология), “Безопасност на храните и фуражите”, “Ветеринарномедицински продукти, медикаментозни фуражи и лечебна дейност”, “Граничен ветеринарен контрол и карантина”, “Защита и хуманно отношение към животните и опазване на биологичното разнообразие”, “Технологии на отглеждане на животните и системи на биологична обезопасеност”, “Лабораторен контрол (диагностични и изпитвателни методи, добри лабораторни и производствени практики, системи за биологична сигурност и защита), “Организация и управление на ветеринарномедицинската дейност (Ветеринарномедицинска бизнес администрация)”, “Болести по видове животни: ЕПЖ, ДПЖ, ЕК, птици, пчели, буби, месоядни, влечуги, амфибии, примати, екзотични, лабораторни и др, както и за неветеринарномедицинските специалисти по направления.

(2) В състава на съветите по ал. 1 участват представители на: Министерство на земеделието и храните, Министерство на образованието и науката, обучаващите институции по чл. 7, съсловните организации и националните консултанти по основните специалности.

(3) Председателите на консултативните съвети за специализация:

1. правят предложения до министъра на земеделието и храните за решаването на проблеми и усъвършенстване на обучението за придобиване на специалност в областта на ветеринарната медицина;

2. дават становище по постъпилите от областните дирекции по безопасност на храните (ОДБХ), от съсловните организации, от ветеринарномедицинските факултети и др. предложения за потребностите от специалисти и броя на местата по специалности;

3. дават становище по учебните програми за обучение, утвърждавани от министъра на земеделието и храните;

4. правят предложения до министъра на земеделието и храните за определяне на стойността на обучението по специалности;

5. дават становище по постъпили предложения за промяна в номенклатурата на специалностите в областта на ветеринарната медицина;

6. осъществяват и други функции, възложени от министъра на земеделието и храните.

(4) Министърът на земеделието и храните утвърждава правила за работата на консултативните съвети за специализация.

Чл. 5. Акредитираните ветеринарномедицински факултети и центрове за обучение на ветеринарномедицински специалисти организират, регистрират, провеждат и контролират обучението за придобиване на специалност в областта на ветеринарната медицина.

Чл. 6. (1) В БАБХ като специализиран орган на Министерството на земеделието и храните се води регистър на специализантите и на придобилите специалност в областта на ветеринарната медицина.

(2) Регистърът съдържа следните данни:

1. пореден номер в регистъра;

2. имената по документ за самоличност на специализанта и единен граждански номер или личен номер на чужденеца;

3. наименование на специалността и висшето училище (или център), в което е записан специализантът;

4. номер на договора по чл. 24 и страните по него;

5. сесията и годината на полагане на държавния изпит и номер на свидетелството за придобита специалност.

(3) Ръководителите на висшите училища или на акредитираните центрове за обучение изпращат в БАБХ на хартиен и на електронен носител данните по ал. 2, т. 2, 3 и 4 в едномесечен срок от сключването на договорите по чл. 24, по които министерството не е страна, и данните по ал. 2, т. 5 в едномесечен срок от полагането на държавния изпит за придобиване на специалност.

(4) БАБХ изпраща на съответното висше училище и на акредитираните центрове за обучение поредния номер в регистъра за вписване в свидетелството за призната специалност на съответното лице. Вписванията в регистъра се публикуват в служебния бюлетин на БАБХ и на Министерството на земеделието и храните.

(5) Дирекция „Обучение и квалификация” към ЦУ на БАБХ, съвместно с висшите училища и центрове акредитирани за обучение по специалността „ветеринарна медицина“, изготвят професионална карта, в която да са отразени придобитите кредити, съгласно Европейската система за трансфер и натрупване на кредити(ЕСТS).

Глава втора.

ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБУЧЕНИЕТО

Раздел I.

Обучаващи институции

Чл. 7. (1) Теоретичното и практическото обучение се провежда от:

1. висши училища, получили положителна акредитационна оценка по Закона за висшето образование;

2. национални центрове, институти, лаборатории и клиники, получили акредитация по съответната специалност или на отделни модули от нея по реда на Закона за висшето образование.

3. центрове за професионално обучение, получили лицензия по реда на Закона за професионално образование и обучение за съответната специалност.

(2) Изискванията по т. 1 и 2 от горната алинея се отнасят до дългосрочното обучение за придобиване на специалност по чл. 1 ал.2 т.3, докато т.3 касае началното и периодичното краткосрочно обучение по т.1 и 2 на чл. 1 ал.2.

(3) Практическото обучение се провежда във:

1. заведенията по ал. 1;

2. определени от МЗХ заведения, получили положителна акредитационна оценка за обучение на студенти и специализанти, които имат възможност за изпълнение на учебната програма за специалността или на съответните раздели или модули от нея;

3. областнитените дирекции на БАБХ, определени със заповед на изпълнителния директор на БАБХ.

4. ветеринарномедицински лечебни заведения – амбулатории, клиники и лаборатории, регистрирани по реда на ЗВМД, одобрени от комисия, назначена от изпълнителния директор на БАБХ.

Чл. 8. Ръководителите на заведенията, получили положителна акредитационна оценка за обучение на студенти и специализанти в областта на ветеринарната медицина, подават заявление до министъра на земеделието и храните за включването им в списък, който се публикува на страницата на Министерството на земеделието и храните в интернет и се актуализира при изтичане на срока или при промяна на акредитационната оценка.

Раздел II.

Условия за провеждане на обучението

Чл. 9. Обучението за придобиване на специалност в областта на ветеринарната медицина се състои в усвояване на теоретични знания и практически умения по специалност, която обхваща обособен раздел на ветеринарномедицинската наука и практика.

Чл. 10. (1) Специалност могат да придобиват правоспособни ветеринарномедицински специалисти с висше образование по специалностите от професионални направления : “Ветеринарна епидемиология” (“Епизоотология”), “Безопасност на храните и фуражите”, “Ветеринарномедицински продукти, медикаментозни фуражи и лечебна дейност” и “Граничен контрол и карантина”, “Етология, защита и хуманно отношение към животните и опазване на биологичното разнообразие”, “Технологии на отглеждане на животните и системи на биологична обезопасеност”, “Лабораторен контрол (диагностични и изпитвателни методи, добри лабораторни и производствени практики, системи за биологична сигурност и защита), “Организация и управление на ветеринарномедицинската дейност и съдебна ветеринарна медицина” (Ветеринарномедицинска бизнес администрация)”, “Болести по видове животни: ЕПЖ, ДПЖ, ЕК, птици, пчели, буби, месоядни, влечуги, амфибии, примати, екзотични, лабораторни и др.

(2) Специалност по реда на тази наредба могат да придобиват и неветеринарномедицински специалисти с висше образование, ако има определена специалност за тях в номенклатурата по чл. 1 и работят по тази специалност в областта на ветеринарната медицина.

Чл. 11. (1) Приемането на специализанти се осъществява в местата определени за специалностите, финансирани от държавата, и в местата срещу заплащане, определени по реда на чл. 18.

(2) Записването се извършва във висшите училища или във акредитираните центрове, а обучението се провежда от институциите по чл. 7.

(3) Едновременно обучение за придобиване на повече от една специалност не може да се извършва.

Чл. 12. (1) Обучението за придобиване на специалност и обучението за професионална квалификация по чл. 2, се провеждат по учебни програми разработени и приети от висшите училища и акредитираните центрове за обучение съобразно номенклатурата на специалностите по чл. 1, ал. 4.

(2) Учебните програми за ветеринарномедицинските специалисти работещи в системана на МО, МВР и Министерството на транспорта се съгласуват съответно с министъра на отбраната, министъра на вътрешните работи или министъра на транспорта.

(3) В учебните програми се включват:

1. задължителното теоретично и практическо обучение и тяхната продължителност, съгласно срока, определен за съответната специалност;

2. разпределението по области или модули от ветеринарномедицинската наука и практика и тяхната продължителност;

(4) Теоретичното обучение се провежда в редовна форма, а ако е предвидено в учебната програма може да се провежда и дистанционно.

(5) Обучението се извършва с личното участие на специализанта, който носи отговорност за извършваната от него дейност.

(6) Срокът на обучението може да бъде удължаван за период не по-дълъг от два пъти от определения в програмата срок.

(7) Краткосрочното начално и периодично обучение по чл. 1, ал. 2 т.1 и 2 се провеждат по учебни програми разработени от центровете за професионално обучение и утвърдени от Националната агенция за професионално образование и обучение.

Чл. 13. (1) Обучението за придобиване на специалност се провежда за срок от две години, от които една година (53 седмици) теоретично обучение по модулите на учебната програма и една година практическо обучение:

(2) Практическото обучение може да се провежда до шест месеца и в друго заведение, акредитирано за обучение по специалности, различни, но свързани със специалността.

(3) Практическо обучение в рамките на обучението за придобиване на висше образование по “Ветеринарна медицина”, провеждано в акредитирано заведение, се зачита за практическо обучение по ал. 1, но не повече от една година.

(4) На ветеринарните лекари, които вече имат призната специалност и придобиват нова специалност, може да им се зачете част от обучението по признатата специалност при условия и по ред, определени от висшето училище или акредитиран център за обучение по тази специалност.

Чл. 14. (1) Практическото обучение по различните специалности трябва да осигури и надзор, по избор на обучавания.

(2) Надзорът е процес, който се ръководи от надзорник с придобита специалност.

(3) Специализантът избира надзорника от списък, който катедреният съвет на съответните катедри към факултетите или центровете за обучение, одобряват ежегодно по предложение на ръководителите на катедрите, въз основа на следните критерии: наличие на 3 години от придобиването на специалност и личен практически опит.

Чл. 15. (1) Практическото обучение за ветеринарномедицинските специалисти с висше образование и образователно-квалификационна степен “магистър”, които са ръководители на дирекции или са техни заместници в БАБХ или Министерството на земеделието и храните, се провежда без откъсване от работа по специалностите посочени в чл.10 ал.1 :

(2) Практическото обучение за ветеринарномедицинските специалисти с висше образование и образователно-квалификационна степен “магистър”, които работят в системите на Министерството на отбраната, Министерството на вътрешните работи и Министерството на транспорта, се провежда съгласувано със съответните министри.

Раздел III.

Определяне на местата за специализанти

Чл. 16. (1) Ръководителите на заведения, включени в списъка по чл. 8, ежегодно до 30 януари правят предложение до ЦУ на БАБХ и директорите на ОДБХ за броя на местата за специализанти през следващата календарна година и за начина на финансиране.

(2) Предложенията за потребностите от специалисти за нуждите на системата на отбраната, вътрешните работи, транспорта и съобщенията се правят от съответните ръководители и министри.

(3) ЦУ на БАБХ, областните дирекции за безопасност на храните, съвместно със съсловните организации на ветеринарните лекари проучват потребностите в областта от съответните специалисти и въз основа на предложенията по ал. 1 предлагат на министъра на земеделието и храните ежегодно до 28 февруари броя на местата за специализанти по обучаващи институции и по специалности за съответната област. В предложенията се посочва и начинът на финансиране.

(4) В срока по ал. 3, ЦУ на БАБХ прави предложение до министъра на земеделието и храните за броя на местата за специализанти.

(5) Въз основа на предложенията по ал. 3 и 4 и след получаване на становище от консултативните съвети по чл. 4, ежегодно до 31 март министърът на земеделието и храните със заповед утвърждава броя на местата за специализанти, разпределени по обучаващи институции и по специалности.

Раздел IV.

Прием на специализанти

Чл. 17. (1) Висшите училища и акредитираните центрове за следдипломно обучение обявяват в централен и местен всекидневник конкурси за местата за специализанти и писмено уведомяват за това Министерството на земеделието и храните и БАБХ. Срокът за подаване на документите за участие в конкурсите не може да бъде по-малък от 30 дни преди провеждането им.

(2) За участие в конкурс кандидатите подават до съответното висше училище или център за следдипломно обучение заявление, придружено от следните документи:

1. нотариално заверено копие от дипломата за завършено висше образование;

2. препис-извлечение от трудовата книжка или друг документ, удостоверяващ професионален стаж.

3. удостоверение за регистрация на ветеринарно диагностично или лечебно заведение по реда на ЗВМД (за практикуващите ветеринарни лекари).

(3) Кандидатите имат право да се явят на конкурс по различни специалности и за места в различни обучаващи институции по чл. 7.

Чл. 18. (1) Прием на специализанти може да се извърши с конкурс по документи, по ред определен от висшите училища за:

1. асистенти и редовни докторанти в научната област в която са асистенти или докторанти, които изпълняват учебните програми за съответната специалност;

2. директори на дирекции по специалностите по чл.10 ал.1

(2) Приетите специализанти с конкурс по документи се включват в общия брой на местата, определени по реда на чл. 16.

Чл. 19. (1) Конкурсът е писмен и се провежда анонимно.

(2) При подаване на документите кандидатите получават конспект и/или примерни тестове за съответния изпит, както и списък с литература.

Чл. 20. (1) Ръководителите на висшите училища и на центровете за следдипломно обучение със заповед определят съставите на изпитните и техническите комисии, мястото и датата на провеждането на конкурса за всяка специалност.

(2) Председателите на изпитните комисии са хабилитирани лица по съответната специалност, а членовете са преподаватели от обучаващите институции по чл. 7.

(3) Кандидатите се уведомяват писмено най-късно един месец преди провеждане на конкурсния изпит за мястото, датата и часа на провеждането му.

Чл. 21. (1) До класиране се допускат кандидатите, получили оценка на конкурсния изпит най-малко “много добър (4,50)”, която се получава като средноаритметична оценка от оценките на членовете на изпитната комисия. Оценките от изпита са окончателни и се вписват от всеки член на комисията в отделен изпитен протокол срещу номера на кандидатите. При разлика в оценките на двама от членовете на изпитната комисия, по-голяма от 0,50, конкурсната работа се преразглежда от председателя на комисията, чиято оценка е окончателна. При провеждане на тестове резултатите се преизчисляват от изпитната комисия по шестобалната система.

(2) Председателите на изпитните комисии в 5-дневен срок от датата на провеждането на конкурса представят на техническата комисия протоколите по ал. 1 с оценките на кандидатите и писмените работи, а при провеждане на тестове - не по-късно от 3 дни от датата на провеждане на конкурса.

(3) Техническата комисия обобщава данните от изпитните протоколи, обявява резултатите от конкурсния изпит и извършва класирането в низходящ ред по получената оценка и съобразно посочените от кандидата вид и място на провеждане на обучението. При еднакви оценки класирането се извършва по сбора на оценките от държавния изпит и от средния успех от следването в дипломата за висше образование.

(4) Оценките от конкурса се обявяват в срок до 10 дни от датата на провеждането на конкурса. Класирането на кандидатите се извършва в срок до 10 дни от обявяването на оценките.

(5) Възражения по процедурата за провеждане на конкурсите се подават до ръководителя на висшето училище или на центъра за следдипломно обучение в 7-дневен срок от датата на обявяване на оценките. Не се допуска преразглеждане на писмените работи и тяхната преоценка.

(6) Председателите на техническите комисии в двудневен срок от обявяване на оценките предават във висшето училище или в центъра за следдипломно обучение изпитните протоколи с оценките от конкурса, писмените работи и документите на кандидатите.

Чл. 22. (1) При спечелен конкурс на място за официален ветеринарен лекар се сключва договор за обучение за придобиване на специалност между спечелилия конкурса, Министерството на земеделието и храните и висшето училище или центъра за следдипломно обучение, а при спечелен конкурс на място срещу заплащане договорът се сключва между спечелилия конкурса и висшето училище или центъра за следдипломно обучение.

(2) Страна по договора по ал. 1 е и ЦУ на БАБХ или ОДБХ, когато съгласно учебната програма те провеждат практическо обучение, както и съответното заведение, когато провежда теоретично или практическо обучение.

(3) В договора се посочват:

1. мястото и продължителността на провеждане на обучението за придобиване на специалност съобразно учебната програма, която е неразделна част от договора;

2. размерът на получаваното възнаграждение на лицата, които са спечелили конкурс за съответното място;

3. стойността на обучението по съответната специалност на лицата, които са спечелили конкурс на място срещу заплащане, и условията, при които получават възнаграждение за извършена дейност;

4. условията за полагане на дежурства от специализанта в съответното заведение под ръководството на ветеринарен лекар с придобита специалност;

5. условията за прекъсването и прекратяването на обучението съгласно чл. 24 и 25;

6. мястото, в което специализантът се задължава да работи след придобиването на специалност за срок, равен на продължителността на обучението.

(4) Размерът на възнаграждението по ал. 3, т. 2 не може да бъде по-малък от 1,5 и по-голям от 3 минимални работни заплати за страната. Конкретният размер на възнаграждението се определя в зависимост от професионалния опит на кандидата.

(5) Специализантите, приети по реда на чл. 18, сключват договор с висшето училище или центъра за следдипломно обучение, при спазване условията на ал. 2 и ал. 3, т. 1, 4 и 5.

(6) Обучението за придобиване на специалност започва от датата, посочена в договора по ал. 1 или ал. 5.

(7) Висшето училище или центърът за следдипломно обучение издава книжка за специализация на всеки специализант.

Чл. 23. (1) Ръководителят на ОДБХ или на ЦУ на БАБХ определя за ръководител на специализанта лице с призната специалност и трудов стаж по нея не по-малко от 3 години. Ръководителят може да бъде определен и по искане на специализанта.

(2) Ръководителят на специализанта:

1. изработва индивидуален учебен план за обучение в срок до един месец от сключването на договора по чл. 22, който се утвърждава от ръководителя на Областната дирекция за безопасност на храните, институт или ЦУ на БАБХ и се изпраща във висшето училище или центъра за следдипломно обучение, където е записан специализантът;

2. участва в провеждането на колоквиумите;

3. контролира и съдейства за изпълнението на изискваните по учебната програма практически дейности (изследвания, операции, манипулации и др.);

4. изготвя атестат за практическата дейност, реализирана по време на обучението и изпълнението на индивидуалния учебен план.

Чл. 24. (1) Обучението за придобиване на специалност може да бъде прекъсвано в следните случаи:

1. поради бременност, раждане и отглеждане на малко дете за предвидените в Кодекса на труда срокове;

2. при временна неработоспособност, продължила повече от 3 месеца през една календарна година;

3. по молба на специализанта, извън случаите по т. 1 и 2, но не повече от два пъти по време на обучението за период не по-дълъг от продължителността му;

4. при налагане на наказание заличаване от регистъра на регионалната колегия на съответната съсловна организация за срока на заличаването;

5. в случаите по чл. 433 от Закона за ветеринарномедицинската дейност;

6. провеждане на обучението за придобиване на специалност или на част от него в чужбина със съгласие на ръководителя на специализанта.

(2) Обучението за придобиване на специалност се прекъсва със заповед на ръководителя на висшето училище или на центъра за следдипломно обучение. Копие от заповедта се връчва на лицето, а друго се изпраща в заведението откъдето е изпратен специализантът.

Чл. 25. (1) Обучението за придобиване на специалност може да бъде прекратено със заповед на ръководителя на висшето училище или на центърът за следдипломно обучение по предложение на ръководителя на специализанта в следните случаи:

1. неявяване за започване на обучението в 7-дневен срок от датата по чл. 22, ал. 6;

2. показани слаби резултати при усвояването на учебната програма;

3. неизпълнение на програмата за практическо обучение;

4. неспазване на условията, предвидени в договора за обучение;

5. наложено с влязла в сила присъда наказание, свързано с упражняването на професията.

(2) Лицата, на които обучението за придобиване на специалност е прекратено, могат да участват в нов конкурс не по-рано от две години от издаване на заповедта за прекратяването.

Глава трета.

ПРОВЕЖДАНЕ НА ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ

Чл. 26. До държавен изпит за специалност се допускат специализантите, които са изпълнили съответната учебна програма и индивидуален учебен план.

Чл. 27. Министърът на земеделието и храните ежегодно до 15 февруари със заповед утвърждава състава на изпитните комисии за държавен изпит за специалност. Предложение за състава на изпитните комисии се прави не по-късно от 25 януари от ръководителите на обучаващите институции по чл. 7.

Чл. 28. (1) Съставът на всяка изпитна комисия по чл. 27 включва председател и не по-малко от двама членове, които са хабилитирани лица или доктори на ветеринарномедицинските науки, като броят им се определя в зависимост от специалността.

(2) Председателят на всяка изпитна комисия по чл. 27 осигурява равномерното участие на всеки от членовете за съответните сесии, като изготвя разпределение по дати и ги включва на ротационен принцип. Разпределението се изпраща на членовете на комисиите не по-късно от 14 дни преди първата изпитна дата, като се посочват мястото, датата и часът на провеждане на всеки изпит. Копие от разпределението се изпраща в същите срокове до Министерството на земеделието и храните, до висшите училища и до центъра за следдипломно обучение.

Чл. 29. (1) Държавните изпити за специалност се организират ежегодно и се провеждат в две изпитни сесии: от 1 до 31 май и от 1 до 31 декември.

(2) Държавните изпити за чуждите граждани се провеждат от комисиите по чл. 29 в срок до 3 месеца след изпълнението на учебната програма и индивидуалния учебен план.

Чл. 30. (1) За допускане до държавен изпит специализантите подават лично или чрез ОДБХ респ. институт или дирекция на ЦУ на БАБХ в който работи специализанта, заявление до ръководителя на висшето училище или на центъра, към които са записани за обучение.

(2) За допускане до държавен изпит, извън случаите по чл. 29, ал. 2, лицата подават молба от 1 до 31 януари за изпитната сесия през май и от 1 до 31 август за изпитната сесия през декември.

(3) Към заявлението за допускане до държавен изпит се прилагат следните документи:

1. книжка за специализация;

2. документ, удостоверяващ професионален стаж;

3. удостоверения за проведено индивидуално или курсово обучение;

4. копия от оперативни протоколи или извлечения от оперативните журнали, подписани от съответните ръководители, когато съгласно учебната програма се изисква изпълнението на определен брой дейности (упражнения, операции, манипулации и др.);

5. атестат от ръководителя на специализанта за практическата дейност, реализирана по време на обучението и изпълнението на индивидуалния учебен план;

6. документи, удостоверяващи уведомяването на работодателя на специализанта за периода на практическото обучение;

7. копие на документи за платената стойност на обучението, когато е срещу заплащане.

(4) Висшите училища и центърът за следдипломно обучение:

1. изпращат в Министерството на земеделието и храните до 28 февруари за изпитната сесия през май и до 30 септември за изпитната сесия през декември броя на допуснатите до държавен изпит специализанти по съответните специалности;

2. уведомяват специализантите за мястото, датата и часа на провеждане на изпитите до 31 март за изпитната сесия през май и до 31 октомври за изпитната сесия през декември;

3. изпращат чрез Министерството на земеделието и храните на председателите на изпитните комисии извлечение от заповедта по чл. 27 за съответната комисия, списък на допуснатите специализанти, документите им и изпитен протокол за всеки в срок до 15 април и до 15 ноември за изпитните сесии съответно през май и през декември.

Чл. 31. Държавният изпит за придобиване на специалност се провежда чрез полагане на теоретичен и практически изпит в два последователни дни. Теоретичният изпит може да се проведе и чрез полагане на тест. Комисията допуска до практически изпит само лицата, които са издържали теоретичния изпит.

Чл. 32. (1) Резултатите от държавния изпит се вписват от председателя на изпитната комисия в изпитен протокол като “издържал изпита за специалност” или “неиздържал изпита за специалност”. Изпитният протокол се подписва от членовете на комисията и се прилага към документите на специализанта, които се връщат на висшето училище или в центъра за следдипломно обучение в 7-дневен срок от провеждане на изпита.

(2) На неиздържалите изпита за специалност комисията отразява в изпитния протокол мотивите за неуспешния резултат и препоръки.

(3) При получаване на резултат “неиздържал изпита за специалност” за втори път в мотивите по ал. 2 комисията отбелязва и разделите от специалността, по които специализантът няма достатъчни знания, и определя срок за провеждане на допълнително обучение преди следващото явяване.

Чл. 33. Лицата, които са положили успешно държавния изпит, получават свидетелство за призната специалност, съответно за професионалната квалификация по чл. 2, ал. 2, издадено от висшето училище или от центъра за следдипломно обучение в съответствие с изискванията на Наредбата за държавните изисквания към съдържанието на основните документи, издавани от висшите училища (ДВ, бр. 75 от 2004 г. изм. и доп., бр. 10 от 6.02.2009 г., бр. 39 от 26.05.2009 г).

Чл. 34. (1) Права, произтичащи от призната специалност, се признават от 1 юни за лицата, които успешно са положили държавния изпит през изпитната сесия през май, и от 1 януари - за успешно положилите държавния изпит през изпитната сесия през декември.

(2) Права, произтичащи от призната специалност на завършилите при условията и по реда на чл. 29, ал. 2, се признават от датата на издаването на свидетелството, но не по-късно от един месец след успешното полагане на държавния изпит.

Чл. 35. (1) Специализантите, които три пъти не са издържали успешно държавния изпит, имат право на всяко следващо явяване да бъдат разпределени в изпитна комисия с различен състав при условие, че е утвърдена повече от една комисия по специалността.

(2) След третото явяване на държавен изпит специализантите заплащат такса, определена от висшето училище или центъра за следдипломно обучение.

Глава четвърта.

ПРИДОБИВАНЕ НА СПЕЦИАЛНОСТ ОТ ЧУЖДЕНЦИ

Чл. 36. (1) За обучение за придобиване на специалност в областта на ветеринарната медицина могат да кандидатстват чужденци, на които са признати висше образование и професионална квалификация по ветеринарна медицина, както и предходна специалност, ако притежават такава.

(2) Чужденците по ал. 1 подават във висшите училища или центъра за следдипломно обучение следните документи:

1. заявление за специалността, която желаят да придобият;

2. автобиографична справка;

3. копие от дипломата за висше образование;

4. документ за професионална дейност за предходните 5 години;

5. медицинско свидетелство, издадено в едномесечен срок преди датата на кандидатстването;

6. документ за владеене на български език;

7. удостоверение за признато висше образование;

8. удостоверение за призната професионална квалификация.

(3) Документите по ал. 1, т. 2, 3, 4 и 5 трябва да бъдат легализирани, преведени и заверени.

(4) Чужденците по ал. 1, които имат разрешено постоянно пребиваване в Република България, бежанците и чужденците от българска народност имат право да специализират при условията, предвидени за българските граждани.

Чл. 37. Кандидатите, които се приемат в изпълнение на междуправителствени спогодби и междуведомствени програми за образователен, културен и научен обмен, се приемат при условията и по реда, определени в съответните спогодби или програми, след като им е признато висшето образование, професионалната квалификация, както и на специалност, ако притежават такава.

Глава пета.

ФИНАНСИРАНЕ НА ОБУЧЕНИЕТО

Чл. 38. (1) Финансирането на на курсовете за следдипломното обучението и за придобиване на специалност в областта на ветеринарната медицина е за сметка на заявителя, който може да бъде физическо или юридичесо лице;

(2) Обучаващите институции по чл. 7 сключват договори със заявителя за вида, формата и продължителността на обучението и начина на плащане;

(3) Размерът на таксите за обучение се определя от висшите училища или центровете за професионално обучение и се заплащат в началото на всеки семестър в случаите по чл 1 ал. 2 т. 3, а в случаите по т.1 и 2 преди започването на курса. Те обаче не могат да бъдат по-малки от диференцираните стойности за издръжка на обучението определени от консултативните съвети по чл.4.

(4) Чужденците, приети по реда на чл. 37, се обучават при финансовите условия, определени в междуправителствените спогодби и междуведомствените програми за образователен, културен и научен обмен.

(5) Чужденците, които се обучават за придобиване на специалност срещу заплащане заплащат обучението си по реда на чл. 95 от Закона за висшето образование.

(6) Специализанти - граждани на държави - членки на Европейския съюз и на Европейското икономическо пространство, заплащат такси за обучението си при условията и по реда, определени за българските граждани.

(7) Лица с двойно гражданство, едно от което е българско, заплащат половината от размера на определената такса, когато кандидатстват и са приети при условия и по ред, определени от Министерския съвет.

(8) Българи, живеещи извън Република България, заплащат такси за обучението си при условията и по реда, определени за българските граждани, освен ако в международен договор е предвидено друго.

Глава шеста

ЕДИННА КРЕДИТНА СИСТЕМА ЗА ОЦЕНКА НА СЛЕДДИПЛОМНОТО ОБУЧЕНИЕ В ОБЛАСТТА НА ВЕТЕРИНАРНАТА МЕДИЦИНА

Чл.39. (1) БАБХ чрез дирекцията за обучение и квалификация: координира, регистрира и контролира различните форми на следдипломно обучение в областта на ветеринарната медицина по чл.1 и дава оценка за тяхното качество, съгласно единната кредитна система, която е съвместима с Европейската система за трансфер и натрупване на кредити и Европейската система за трансфер на кредити в професионалното образование и обучение (ECTS и ECVET);

(2) Единиците за оценка са „кредитни точки”, с които се измерват натрупаните знания, умения и компетенции и чието предназначение е да улесни трансфера и натрупването на резултати от обучението, придобити от хората, които преминават от един модул на обучение в друг и от една система за квалификация в друга. Те могат да са специфични за отделна квалификация или да са общи за две и повече квалификации;

(3) Характеристиките на отделните модули, които изграждат една квалификация (съдържание, размер, общ брой на дяловете и т.н.), както и начинът и схемата за формиране на кредитите за обучение са посочени в програмните схеми на различните форми на обученията.

(4) Консултативните съвети по чл. 4, дават становище за предишни квалификация, при които системата не работи с кредити за да може да се вземе решение дали те могат да се приемат като еквивалентни или са налице съществени различия, които възпрепятстват признаването им.

(5) Описанието на квалификациите чрез натрупани учебни единици в резултат от обучението, които са оценени с кредитни точки, които могат да се прехвърлят и които дават възможност да се определят знанията, уменията и компетенциите, характеризиращи квалификацията на специалистите са дадени по категории в приложение 2.

 

Чл. 40 (1) Кредитната система се основава на доброволното участие на ветеринарните специалисти в различните форми на професионалното образование и обучение с изключение на случаите по чл. 1 ал. 3.

(2) Броят на изискуемите кредити за съответната длъжност на работещите в администрациите по чл. 1, ал. 3 се посочват в длъжностната им характеристика и годишния им работен план.

(3) Неизпълнението на кредите се отразява като неизпълнение на работния план и рефлектира в годишната оценка на държавните служители.

(4) Отчитането и контролът върху придобиването на задължителните кредити за обучение, за всяка дейност и длъжност по чл. 1, ал. 3, за всяка календарна година се осъществява от Дирекция „Обучение и квалификации” на БАБХ.

(5) Контролът върху придобиването на кредитите при практикуващите вет. лекари се осъществява от ръководството на областните поделения и колегии на представителните съсловни организации на ветеринарни лекари, по начин, определен с правилник.

(6) В правилника по ал.(5) се определят и последствията, които произтичат за работещите ветеринарни лекари при неизпълнение на необходимия годишен минимум от кредитите за обучение.

(7) Неизпълнението на кредитите от страна на практикуващите ветеринарни лекари по ал.(6) за две поредни години е достатъчно основание за заличаването на регистрацията на ветеринарната практика на съответния ветеринарен лекар и замразяване на членството му в съответната областна колегия на БВС.

(8) При наличието на обективни обстоятелства, възпрепятстващи или създаващи невъзможност за изпълнение на изискванията по предходните алинеи, Изпълнителният директор на БАБХ по предложение на Дирекция „Обучение и квалификация”, може да вземе решение ветеринарномедицинският специалист да бъде освободен цялостно или частично от задължителния минимум кредитни точки за годината.

 

Чл.41. (1) Броят на кредитите за следдипломно обучение и специализации на ветеринарни лекари се удостоверява с документ (удостоверение), издаден от Дирекция „Обучение и квалификация” на БАБХ на базата на подадено заявление, подкрепено с необходимите доказателства;

(2) Условията за издаване на удостоверение по ал.1 са както следва:

1. следдипломна специализация за получаване на специалност в рамките на две календарни години – най-малко 160 кредита (по 80 кредита годишно);

2. продължителни квалификации и обучения – най-малко 50 кредита;

3. встъпително обучение и други краткосрочни обучения – най-малко 10 кредита.

4. семинари, конференции, конгреси и др. – най-малко 5 кредита (1 кредит се дава за 1 учебен час от 45 мин.).

(2) Учебната натовареност, съответства на следния брой кредити за обучение:

1. един кредит за 1 учебен час лекционна заетост или упражнения в учебно помещение с използване на специализиран софтуер, мултимедийни презентации и други начини за представяне на темите за обучение;

2. един кредит за 1 учебен час практически упражнения на терен, работа с пациенти на терен, установяване на здравен статус, епизоотично проучване, организация на мерки за борба със болести по животните и др.;

3. един кредит за 1 учебен час практическо упражнение (директно наблюдение и участие) в специализирана клиника – диагностика на болести, образна диагностика, терапевтични и козметични манипулации и операции на животни или работа в лаборатория.

4. шест кредита за придобиване на компютърна грамотност и по три кредита за всяко обучение със специализиран софтуер и компютърни програми свързани с ветеринарномедицинската дейност.

5. Други форми за придобиване и усъвършенстване на знанията като: сравнителни междулабораторни изпитвания, индивидуални обучения, обучение за работа с информационни системи, чуждоезиково обучение, публикации, лекции, реферати и т.н.

 

Чл.42. (1) Ръководителите на държавните ведомства, на съсловните организации на ветеринарни лекари и на лечебните и др. заведения в които работят ветеринарномедицински специалисти, осигуряват достъп и възможност на ветеринарните лекари, работещи по трудови и служебни правоотношения, за участие в обученията, които са включени в националния годишен план за обучение и носят съответния брой кредити на участниците с цел покриване на изискуемия кредитен минимум за заеманата длъжност за всяка година.

(2) Националният годишен план за обучение на ветеринарни лекари се одобрява от председателя на консултативния съвет по чл.4, ал.(1). Броят на кредитите за участие в обучение, семинар или др. се обявяват предварително в плана (с разчет единкредит за 1 учебен час).

(3) Планът се публикува на електронната страница на БАБХ и на електронните страници на представителните съсловни организации на ветеринарните.лекари в България.

Преходни и Заключителни разпоредби

§ 1. В тримесечен срок от влизането в сила на наредбата министърът на земеделието и храните създава консултативните съвети по чл. 4 и утвърждава правила за работата им.

§ 2. Консултативните съвети по чл. 4 правят предложения до министъра на земеделието и храните за методиката за определяне на стойността на обучението по специалности в тримесечен срок от създаването им.

§ 3. (1) Заповедта по чл. 7, ал. 2, т. 3 се издава и списъкът по чл. 8 се публикува в срок 3 месеца от влизане в сила на наредбата.

(2) До публикуване на списъка по ал. 1 обучението за придобиване на специалност продължава да се извършва по досегашния ред за следдипломно обучение в областта на ветеринарната медицина.

§ 4. Специализантите, които са приети преди влизане в сила на наредбата, продължават обучението си при условията, при които са приети.

§ 5. (1) Приетите за обучение ветеринарни лекари по специалност, различна от специалността посочена в списъка, могат да се преместят в обучение по избраната от тях специалност след провеждане на конкурс по документи.

(2) Лицата по ал. 1 се преместват на местата, определени по реда на чл. 18, преди провеждането на конкурсите. Преместването се извършва въз основа на класиране по бал, получен от сбора на оценките от държавния изпит и средния успех от семестриалните изпити за завършено висше образование по ветеринарна медицина.

§ 7. Когато по една или друга причина съответното заведение или ОДБХ бъдат изключени от списъка по чл. 8, специализантите продължават обучението си в друго заведение или областна ветеринарномедицинска служба, определени от министъра на земеделието и храните.

§ 8. Носителите на златен медал могат да бъдат записани за обучение по избрана от тях специалност, без да се явяват на конкурсен изпит, по решение на академичния съвет на съответното висше училище или център за следдипломно обучение.

§ 9. (1) Лицата, притежаващи научна степен “доктор” или „доктор на ветеринарномедицинските науки” или получилите академичната длъжност “професор” или “доцент”, могат да поискат признаване на специалност, ако хабилитационният или дисертационният им труд е в областта на специалността, която искат да им се признае.

(2) Лицата по ал. 1 представят заявление до ръководителя на висшето училище или на центъра за следдипломно обучение, придружена от следните документи:

1. копие от диплома за завършено висше образование;

2. документ за съответната научна степен и/или научно звание;

3. автореферат на дисертационния труд;

4. списък на научните трудове, учебници, научни публикации, които са по специалността, която иска да им се признае.

(3) Ръководителят на висшето училище и на центъра за следдипломно обучение по предложение на комисия, определена по реда на чл. 29, издава на кандидата свидетелство за призната специалност. Специалността се признава за придобита от датата на издаването на свидетелството.

§ 10. Лицата, придобили специалност, чието наименование е променено в номенклатурата на специалностите по чл. 1, ал. 1, се ползват с правата на специалист по специалност съответно посочена в приложение № 2.

§ 11. За свидетелство за придобита специалност по смисъла на чл. 35 се признават издадените преди влизане в сила на наредбата документи за придобита специалност и признати права на специалист:

1. диплома за специалност, издадена от ректора на съответния университет;

2. документ, удостоверяващ легализиране на документи за получена в чужбина специалност по ветеринарна медицина, издаден от Министерството на земеделието и храните, съгласувано с МОМН;

3. диплома за основна специалност, издадена от ректора на висш ветеринарномедицински институт;

4. свидетелство за призната специалност, издадено от ректор на висше училище или ръководителя на център за следдипломно обучение.

§ 12. Лицата, придобили основна специалност преди влизане в сила на наредбата, могат да се обучават за придобиване на специалност по реда на тази наредба, като се зачита част от обучението им по признатата специалност при условия и по ред, определени от висшето училище или центъра за следдипломно обучение.

§ 13. Лицата, придобили основна или профилна специалност преди влизане в сила на наредбата, могат да получат удостоверение от БАБХ като специализиран орган към министъра на земеделието и храните, че са упражнявали действително и законосъобразно съответните дейности преди издаването на удостоверението.

§ 14. Наредбата се издава на основание чл. 19 ал. 5 от Закона за ветеринарномедицинската дейност.

§ 15. Наредбата влиза в сила от ХХХ 2013 г.

§ 16. Наредбата е съгласувана с министъра на образованието и науката и с министъра на финансите.

Допълнтелни разпоредби

§ 1. Специализацията е овладяване на основна или профилна специалност от номенклатурата на специалностите във ветеринарно медицинската област по определени учебни програми за определен срок, която приключва с полагане на изпит преддържавна изпитна комисия.

§ 2. Встъпително обучение се отнася до нещата, които служителите във ветеринарната администрация и официалните ветеринарни лекари трябва да изпълняват в рамките на служебните си задължения, в съответствие с държавната политика и законовите разпоредби, както и на всички допълнителни инструкции и правителствени разпоредби. То се провежда на новопостъпилите специалисти под формата на краткосрочни курсове, индивидуално обучение, програми за професионална квалификация за придобиване на определена правоспособност и програми за дистанционно обучение.

§ 3. Продължителната квалификация е непрекъснато обучение след придобиването на правото за упражняване на ветеринарномедицинската професия. Под формата на краткосрочни курсове, индивидуално обучение, програми за професионална квалификация за придобиване на определена правоспособност и програми за дистанционно обучение. За продължаваща квалификация се счита и участието в семинари, конгреси, конференции, симпозиуми които са одобрени като част от програмата.

 

Приложение № 1 към чл. 1, ал. 1

Приложение № 2 към чл. 39, ал. 5

Описание на квалификациите с които се натрупват учебни единици оценени с кредитни точки, които дават възможност да се определят знанията, уменията и компетенциите, характеризиращи квалификацията на специалистите по категории.

Категория Форма на обучение Точки

 

А А1 Участие в работен семинар, квалификационен курс Лектор

18 кр. т./ден

Участник

8 кр. т./ден

А2 Участие в конгреси, симпозиуми, конференции Лектор

18 кр. т./ден

Участник

6 кр. т./ден

А3 Участие в модулна програма за обучение Лектор

18 кр. т./ден

Участник

5 кр. т./ден

Забележка: Фирмените обучения се акредитират след положително становище на консултативните съвети по чл.4

 

 

Б Б1 Публикуване на монография в специализирано научно издание 50 кр. т./една позиция

Б2 Публикуване на учебник в специализиранонаучно издание 50 кр. т./една позиция

Б3 Публикация на статия в специализирано научно списание 10 кр. т./една позиция

Забележка: При съавторство точките се поделят пропорционално между авторите

 

 

В В1 Дългосрочни програми за обучение за получаване на специализация или втора магистърска степен в областта на вет.медицина или други науки, които са свързани с професионалната реализация 70 кр. т./год.

В2 Научни степени в областта на ветеринарната медицина Доктор

80

Доктор на науките

100

В3 Обучение, ръководство и наставничество на стажанти и специализанти Р-л на стажант

10 кр. т./год.

Р-л на специализант

20 кр. т./год.

Г Г1 Други форми за придобиване и усъвършенстване на знанията по чл.41, ал. 2 т.5 5 кр.т

 

Забележки:

1. При полагане на изпит за оценка на придобитите знания се получават 5 допълнителни кредитни точки за категории А и В.

2. При успешно положен колоквиум от учебна програма за специализация се получават 2 допълнителни кредитни точки.

3. При успешно положен държавен изпит за специалност и/или за придобиване на правоспособност се получават 10 допълнителни кредитни точки.#6 д-р Коджабашев

д-р Коджабашев

  Почетен Член

 • Членове
 • PipPipPip
 • 1415 Постове

Posted 17 May 2013 - 08:12 PM

Вет факлутети да не са закъсали за студенти, че се стремят насила да си намерят специализанти?


0 user(s) are reading this topic

0 членове, 0 гости, 0 анонимни потребители